Sběrný dvůr odpadů

sd1  sd2  sd3

Co můžete ukládat ve sběrném dvoře? Objemný odpad je takový druh odpadu, který vzhledem ke svým rozměrům, případně hmotnosti nemůže být umístěn do normalizovaných sběrných nádob, např. nábytek, koberce. Nebezpečné složky komunálního odpadu. Jedná se například o mazací převodové a motorové oleje, televizory, obrazovky, lednice, mrazicí boxy, zářivky, PC monitory, domácí elektrospotřebiče, kabely, jedlý tuk, výbojky, zbytky barev, ředidel, rozpouštědla, kyseliny, autobaterie, linoleum, kovy, plasty, sklo, papír, lepenka, textil, dříví, obaly atd.

Stavební suť je možno ukládat do sběrného dvora zdarma v množství 750 kg/dům/rok, nad množství 750 kg/dům/rok za poplatek, dále pneumatiky v počtu 4 ks/dům/rok, dále je možno uložit zdarma biologicky rozložitelný odpad – např. tráva, větve. Stavební materiál obsahující azbest (eternit) se neodebírá, podléhá zvláštnímu režimu a lze jej odevzdat po předchozí dohodě na skládce komunálního odpadu v Těmicích. Kdo může ukládat odpad ve sběrném dvoře? Odpad zde může uložit občan obce Šardice, který má uhrazený místní poplatek za odpady v příslušném kalendářním roce.