Technické služby - zřízení organizace

Technické služby Šardice byly zřízeny Zřizovací listinou Obce Šardice ke dni 1.12.2015 jako její příspěvková organizace. Zřizovací listina byla vydána v souladu s ustanovením podle § 35a a § 84 odst. 2 písm. d) Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 27, odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Zřizovací listina byla schválena Zastupitelstvem Obce Šardice dne 21.9.2015 usnesením č. 9db). Hlavní účel a předmět činnosti:

 • správa, údržba a oprava místních komunikací, chodníků a dopravního značení,
 • zimní údržba chodníků, komunikací a veřejných prostranství,
 • správa, údržba a oprava veřejného osvětlení,
 • úklid a údržba veřejného prostranství a veřejné zeleně,
 • správa a údržba obecních budov, včetně budov ve správě příspěvkových organizací obce,
 • správa a údržba hřišť a hřbitova, včetně smuteční síně,
 • správa a údržba Sběrného dvora odpadů, nakládání s odpady,
 • správa a provoz obecní haly U orla, včetně pronájmu prostor obecní haly U orla na dobu kratší než 30 dní,
 • hospodaření v lesích v majetku obce Šardice,
 • údržba lesa, lesních pozemků a dalších nemovitostí přenechaných organizaci ke správě,
 • výkon ochrany lesa vyplývající z lesního zákona,
 • komplexní pěstební činnost lesních porostů,
 • těžební činnost, nákup a prodej dřevní hmoty, těžební práce mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa,
 • výroba a prodej produktů drobné lesní výroby.

  Další hospodářská činnost prováděná na základě živnostenských listů:
 • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 -3 živnostenského zákona,
 • silniční motorová doprava – nákladní, provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny,
 • zednictví,
 • práce se speciálními mechanismy (motorová pila, sbíječka, vrtačka, apod.)